NR Classroom

ให้นักเรียนนำรหัส Classroom ของรายวิชานั้นเข้าไปศึกษาผ่านทาง https://classroom.google.com หรือ Application Classroom

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ถึง ห้อง 12 ใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนผ่าน DLTV

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ถึง ห้อง 12 ใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนผ่าน DLTV