NR Classroom

ให้นักเรียนนำรหัส Classroom ของรายวิชานั้นเข้าไปศึกษาผ่านทาง https://classroom.google.com หรือ Application Classroom

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ถึง ห้อง 12 ใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนผ่าน DLTV

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ถึง ห้อง 12 ใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนผ่าน DLTV

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ถึง ห้อง 12 ใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนผ่าน DLTV